Facebook Pixel

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Zakelijke klant: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
5. Dag: kalenderdag;
6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Top RC BV

Losplaats 4
5404NJ Uden

Telefoonnummer: +31 (0)413-746012

KvK-nummer: 85385832
BTW-identificatienummer: NL863605606B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument/zakelijke klant, behalve als het product wordt afgehaald of gekocht wordt in de winkel te Uden.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/zakelijke klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument/zakelijke klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/zakelijke klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/zakelijke klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/zakelijke klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/zakelijke klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/zakelijke klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/zakelijke klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/zakelijke klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument/zakelijke klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument/zakelijke klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/zakelijke klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument/zakelijke klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument/zakelijke klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/zakelijke klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument/zakelijke klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
7. Het genoemde herroepingsrecht betreft een consumentenrecht en is enkel toepasbaar bij consumenten/particuliere koopovereenkomsten. Indien een product of dienst zakelijk is aangekocht is deze uitgesloten van het herroepingsrecht en ligt de beoordeling en goedkeuring van een retourmogelijkheid of het ontbinden van een koopovereenkomst volledig bij de ondernemer.
8. De in lid 7 genoemde zakelijke overeenkomst wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een bedrijfsnaam in het factuuradres. Naast bedrijven worden ook overheidsinstanties, stichtingen en andere organisaties onder de noemer 'zakelijk' geplaatst. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluitingen herroepingsrecht voor consumenten

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door ondernemer aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan ondernemer door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door ondernemer wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan ondernemer (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij ondernemer, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven ondernemer het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Consument/zakelijke klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Consument/zakelijke klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering.
Ondernemer heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.
2. Tenzij vooraf anders overeengekomen, bedraagt de levertijd van bestellingen geplaatst bij ondernemer door consumenten maximaal 30 kalenderdagen. Indien deze levertijd om wat voor reden dan ook niet haalbaar is, zal ondernemer de Consument/zakelijke klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Naast de mogelijkheid om een nieuwe leverdatum overeen te komen, zal uitsluitend de Consument in dit geval de mogelijkheid hebben om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden waarbij reeds betaalde bedragen binnen 14 kalenderdagen na ontbinding door ondernemer terug gestort dienen te worden.
In geval van reservingen welke gedaan worden door zakelijke klanten is ontbinding van de koopovereenkomst niet mogelijk, tenzij ander overeengekomen waarbij ondernemer 30% annuleringskosten in rekening brengt.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument/zakelijke klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument/zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument/zakelijke klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument/zakelijke klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument/zakelijke klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument/zakelijke klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/zakelijke klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument/zakelijke klant dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument/zakelijke klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


De volgende contractsvoorwaarden zijn van toepassing verklaard op het bezoek aan deze website, de aanvraag/beoordeling en goedkeuring van de aanvraag op de achteraf betaalservice van MultiFactor.

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden verstaan we het volgende onder de definities: Consument: De partij die, ter voldoening van een geldschuld, (een opdracht tot) betaling door middel van betaalopdrachten kan verrichten via MultiSafepay aan MultiFactor. Achteraf Betaalservice De dienst die MultiFactor op grond van de Overeenkomst levert, waarvan de functionaliteit wordt beschreven in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden als ook in de technische documentatie die MultiFactor aan Merchant ter beschikking zal stellen.

MultiFactor-website: De website http://www.multifactor.nl

MultiFactor: MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert. MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten in Nederland.

Merchant: De partij die de betaalservice kan accepteren op basis van een tussen MultiFactor en de Merchant Safetyfreaks gesloten overeenkomst.

Overeenkomst: De tussen MultiFactor en de Merchant gesloten overeenkomst inzake de MultiSafepay-rekening, waarop deze Algemene voorwaarden MultiFactor van toepassing zijn verklaard.

Vordering: Een vordering is opgebouwd uit een openstaand bedrag (transactie), met eventueel een verhoging van de verzendkosten, BTW en de kosten voor het gebruik maken de betaalmethode Betaal na Ontvangst. Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1: De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en offerte van MultiFactor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2: De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden door de Merchant wordt door MultiFactor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Beoordeling aanvraag offerte

1: Indien u enkel informatie opvraagt over de achteraf betaalservice, leidt dit niet tot een overeenkomst. Evenmin kan uit de informatie-aanvraag of offerte worden afgeleid dat er een overeenkomst tot stand zal komen. MultiFactor is te allen tijde bevoegd om zonder opgave van reden een (voorwaardelijke) aanvraag af te wijzen. De voorwaardelijke goed- of afkeuring is gebaseerd op gegevenscontrole en controle van de website. 2: MultiFactor heeft de mogelijkheid om tot 10 dagen na ontvangst van de getekende offerte van merchant, deze offerte alsnog in te trekken. 3: Indien merchant een Betaal na ontvangst offerte binnen 30 dagen na ontvangst, niet schriftelijk bevestigd noch accordeert, komt de offerte te vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Dienstverleningsovereenkomst

1: MultiFactor verleent gedurende de contractsperiode de betaaldienst aan merchant. De betaaldienst wordt geleverd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de Dienstverleningsovereenkomst. 2: De contractsduur wordt door MultiFactor vastgesteld. Het overschrijden van deze termijn stelt MultiFactor niet in gebreke. 3: Merchant informeert MultiFactor over de correcte gegevens en voorziet in de medewerking, voor de uitvoering van de overeenkomt. 4: MultiFactor heeft te allen tijde de bevoegdheid de dienstverleningsovereenkomst te ontbinden wanneer de merchant niet overeenkomstig met de overeenkomst handelt. 5: MultiFactor is bevoegd om voor het uitvoeren van de overeenkomst derde partijen te benaderen.

Artikel 5: Website en intellectueel eigendom

1: Merchant vermeldt op website de door MultiFactor verstrekte algemene consumenten voorwaarden. De informatie wordt in samenwerking met MultiFactor opgesteld. Deze algemene voorwaarden dienen op een duidelijk zichtbare plaats op de website te worden geplaatst. 2: De rechten en het gebruik van de naam en het logo van MultiFactor, zijn uitsluitend aan MultiFactor voorbehouden.

Artikel 6: Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding

1: MultiFactor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 2: MultiFactor kan gebruik maken van derden die MultiFactor van data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. 3: Merchant gaat akkoord met het verwerken van persoonsgegevens tijdens de vordering en de overdracht van de vordering. 4: Partijen zijn verplicht om de informatie die zij verstrekken en uitwisselen tijdens de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen. 5: Merchant dient overeenkomstig met de Wet bescherming op persoonsgegevens, gegevens te verwerken en te behandelen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1: MultiFactor is enkel verantwoordelijk voor schade die aan opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel op grond van dwingendrechtelijke regels voor risico van MultiFactor komt. MultiFactor kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 2: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van fraude die niet detecteerbaar is gebleken voor MultiFactor. 3: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor schade bij merchant met betrekking tot het ondeugdelijk functioneren van de website, berekeningen en betaalmethoden. 4: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor schade bij merchant met betrekking tot het ondeugdelijk functioneren van de website en betaalomgeving van MultiFactor. 5: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor storingen op website, de betaalomgeving- apparatuur en programmering die invloed (kan) hebben op het uitvoeren van een betaalopdracht. 6: Indien MultiFactor desondanks gehouden is om schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag wat gelijk staat aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 7: Indien er sprake is van schade, dient merchant, MultiFactor hier binnen uiterlijk 14 dagen na het ontstaan hiervan op de hoogte te stellen. Na het verlopen van deze termijn vervalt het recht op (eventuele) schadevergoeding.

Artikel 8: Merchant overdracht gegevens

1: Merchant garandeert dat de vordering met de consument niet rechtsgeldig op andere wijze, verrekend of opgeschort is. 2: Merchant dient zorg te dragen voor een correcte en deugdelijke aflevering van de bestelling. 3: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor onjuiste, gebrekkige leveringen, noch voor leveringen die niet zijn geleverd/verzonden, dan wel foutief zijn geleverd/verzonden. 4: Bij het (gedeeltelijk) ontbinden van de overeenkomst door bijvoorbeeld het retourneren van producten, (gedeeltelijk) omruilen van producten of alle mogelijke andere aanpassingen aan bestelling; informeert de merchant, MultiFactor hier uiterlijk binnen 2 werkdagen over. 5: Merchant verstuurt factuur van de bestelling zonder het rekeningnummer van de merchant zelf. 6: Indien consument desondanks foutief het bedrag naar merchant overmaakt, stort merchant het bedrag uiterlijk binnen 2 werkdagen naar MultiFactor. MultiFactor wordt hiervan door merchant per email en/of telefonisch op de hoogte gesteld. 7: Gegevens over de vordering dienen te allen tijde aan MultiFactor te worden verstrekt. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, wordt merchant in gebreke gesteld. 8: Merchant voorziet MultiFactor van verzendgegevens van bestelling, desgewenst worden de gegevens aan MultiFactor overlegd. 9: Indien de merchant niet voldoet aan het verstrekken van de gevraagde gegevens, stelt MultiFactor merchant daarvan schriftelijk op de hoogte. Indien merchant na deze melding niet binnen 5 werkdagen reageert, kan de samenwerkingsovereenkomst ontbonden worden. 10: De merchant handelt altijd conform relevante (Nederlandse) wet-en regelgeving.

Artikel 9: MultiFactor verantwoordelijkheden

1:MultiFactor voert bij iedere bestelling een kredietwaardigheid toets en fraudecontrole uit. De uitkomst wordt direct of ten minste binnen 2 werkdagen naar merchant gecommuniceerd. 2: MultiFactor probeert fraude te bestrijden door verschillende gegevenscontroles van de vordering uit te voeren. 3: MultiFactor draagt zoveel mogelijk zorg voor een beveiligde betaalomgeving waar de betaaloplossing wordt aangeboden 4: MultiFactor neemt de vordering en het bijbehorende risico over. Dit conform de samenwerkingsovereenkomst. 5: MultiFactor garandeert merchant dat de persoonsgegevens conform de Wet persoonsgegevens zijn verkregen en worden verwerkt.

Artikel 10: Ontbinding overeenkomst

1: MultiFactor heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien merchant zich niet aan verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden houdt en/of MultiFactor uit het gedrag van de merchant kan afleiden dat de verplichtingen niet (kunnen) worden voldaan. 2: De merchant heeft het recht de samenwerking per direct te beëindigen: MultiFactor in een faillissement of surseance verkeerd. Er sprake is van beslaglegging op MultiFactor MultiFactor haar verplichtingen jegens de merchant niet nakomt.

Artikel 11: Algemene voorwaarden

1: Het wijzigen van de Algemene Voorwaarden door MultiSafepay is toegestaan. Na het wijzigen van de Algemene Voorwaarden wordt de merchant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld dan wel via de MultiFactor website in de gelegenheid gesteld, hiervan kennis te nemen. De wijziging treedt na een maand in werking. Indien de merchant de wijzigingen verwerpt, kan hij de overeenkomt met in acht neming van de opzeggingstermijn ontbinden. 2: Merchant heeft een maand de tijd om de wijzigingen te verwerpen. Er kan hierover schriftelijk contact worden opgenomen. Indien merchant niet binnen deze termijn contact opneemt, wordt merchant geacht akkoord te gaan met de wijziging(en).

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1: MultiFactor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55878512, statutair gevestigd Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam. De website: www.multifactor.nl 2: De Contactgegevens van MultiFactor, Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam of Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 020-8500533. Per e-mail: support@multifactor.nl Website: www.multifactor.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:00-17:30, vrijdag van 08:00-17:00. 3: MultiSafepay staat onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM). 4: Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 5: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. In de Algemene Voorwaarden verstaan we het volgende onder de definities: Consument: De partij die, ter voldoening van een geldschuld, (een opdracht tot) betaling door middel van betaalopdrachten kan verrichten via MultiSafepay aan MultiFactor. Achteraf Betaalservice De dienst die MultiFactor op grond van de Overeenkomst levert, waarvan de functionaliteit wordt beschreven in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden als ook in de technische documentatie die MultiFactor aan Merchant ter beschikking zal stellen. MultiFactor-website: De website http://www.multifactor.nl MultiFactor: MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert. MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten in Nederland. Merchant: De partij die de betaalservice kan accepteren op basis van een tussen MultiFactor en de Merchant Safetyfreaks gesloten overeenkomst. Overeenkomst: De tussen MultiFactor en de Merchant gesloten overeenkomst inzake de MultiSafepay-rekening, waarop deze Algemene voorwaarden MultiFactor van toepassing zijn verklaard. Vordering: Een vordering is opgebouwd uit een openstaand bedrag (transactie), met eventueel een verhoging van de verzendkosten, BTW en de kosten voor het gebruik maken de betaalmethode Betaal na Ontvangst. Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten.